Rozptylte obavy zákazníků a ochraňte své know-how

Účelem software escrow je minimalizovat rizika spojená s vývojem a údržbou informačních systémů. Podstata služby spočívá v bezpečné úschově zdrojových kódů aplikace u nezávislé strany – escrow agenta na základě podmíněné trojstranné dohody mezi uživatelem, výrobcem software a escrow agentem. Při naplnění dohodnutých podmínek (zánik dodavatele, porušení SLA) smlouva opravňuje escrow agenta k vydání zdrojových kódů uživateli za účelem pokračování v údržbě a vývoji software s jiným partnerem.

Bezpečnost zdrojových kódů na prvním místě

Díky mnohaletým zkušenostem s vývojem si uvědomujeme rizika, kterým je výrobce software vystaven při jakékoliv manipulaci se zdrojovými kódy. Několikrát jsme byli nuceni odmítnout zakázku jejíž součástí mělo být předání zdrojových kódů jako forma jistých záruk. Obavy výrobce z odhalení know-how jsou proto hlavní motivací věnovat maximální pozornost technologickému zabezpečení našich software escrow služeb.
Více o technologiích a bezpečnosti.

Efektivní a bezpečná úschova zdrojových kódů

Zákazníci běžně oslovují výrobce software požadavkem na vydání zdrojových kódů, aby si tak zajistili kontinuitu provozu a budoucího rozvoje informačního systému. Přijatelným řešením situace je notářská úschova nabízená advokátními kancelářemi. Tyto služby jsou však často nákladné, rizikové z pohledu zacházení se zdrojovými kódy a velice neflexibilní díky nutnosti pravidelné fyzické manipulace s médii (CD, flash paměť). Ne vždy jsou s to vůbec plnit svůj účel z důvodu limitované spolehlivosti a životnosti uloženého média. Je zřejmé, že v podobných situacích často dochází k odmítnutí kontraktu buď ze strany dodavatele (obava z prozrazení know-how) nebo zákazníka (vícenáklady na úschovu).

DEPONEST nabízí software escrow služby, které technologicky zajišťují ochranu zdrojových kódů před vyzrazením nebo ztrátou během celého procesu úschovy. Protože disponujeme základnou IT specialistů s bohatými zkušenostmi s vývojem software, jsme schopni též poskytovat doplňkové služby ve formě technické verifikace na různých úrovních.

Software escrow jako konkurenční výhoda

Při rozhodování o investicích do informačních systémů vaši zákazníci též vyhodnocují rizika spojená s následnou údržbou a technickou podporou aplikace. Hodnotí vaší schopnost dlouhodobě udržovat požadovanou kvalitu servisních služeb. V případech, kdy je obchodní činnost zákazníka přímo závislá na poptávaném software, hraje toto kritérium významnou roli při konečném rozhodování o uzavření zakázky.

Záruky, plynoucí ze zavedení software escrow do smluvního vztahu, se mohou stát důležitým argumentem při finálním výběru dodavatele. Aktivní nabídkou escrow služeb v rámci své dodávky posílíte přesvědčení zákazníka, že váš cíl je společný – dodat a podporovat software, který je předmětem zakázky.